ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LVA VROMANS ASBEST- KLUSSENBEDRIJF VOF


Artikel 1, BEGRIPSBEPALING

a. Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die aan LVA Vromans Asbest-klussenbedrijf VOF te Udenhout een opdracht heeft verleend.
b. Onder “opdrachtnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan LVA Vromans Asbest-klussenbedrijf VOF te Udenhout.
c. Onder “DTA-A” wordt verstaan Deskundig Toezichthouder Asbestsloop A.

Artikel 2, ALGEMENE BEPALING

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden steeds, tenzij de opdrachtnemer zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige opdrachten ontlenen.

Artikel 3, TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en overige rechtsbetrekkingen van de opdrachtnemer.
b. Naast deze voorwaarden is het Asbestverwijderingsbesluit, vastgesteld door het ministerie van VROM, gepubliceerd in het Staatsblad 2005, nr 704 van toepassing.
c. Verwijst de opdrachtgever bij de opdracht danwel bij de aanvaarding ervan naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand te zijn gewezen.

Artikel 4, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst wordt geacht de opdrachtnemer niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd.
b. Hetgeen onder artikel 4 sub a is opgenomen, geldt ook voor het verrichten van meerwerk. Een overeenkomst met betrekking tot het verrichten van meerwerk wordt geacht de opdrachtnemer niet eerder te binden dan nadat zij van de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dat zij opdracht geeft tot het verrichten van meerwerk.
c. Een overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarden:
- partijen hebben voldaan aan alle wettelijke verplichtingen zoals neergelegd in het Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening;
- de opdrachtgever heeft zorggedragen dat de opdrachtnemer beschikt over de voor de opzet en uitvoering van het asbestverwijderingswerk benodigde/ vereiste gegevens en goedkeuringen (zoals inventarisatierapport en vergunning);
- voordat met de asbestverwijderingswerkzaamheden wordt begonnen stelt de opdrachtnemer een projectgebonden werkplan vast en wordt het project aan-gemeld bij de Arbeidsinspectie, de certificerende instelling en de gemeente;
- indien de certificatieplicht op de werkzaamheden van toepassing is, dienen partijen in het bezit te zijn van een SCA-Procescertificaat voor het verwijderen van asbest;
- de opdrachtgever blijkt aan opdrachtnemer voldoende kredietwaardig te zijn om de overeenkomst na te komen.
d. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de over-eenkomst derden in te schakelen, mits hiervan mededeling wordt gedaan aan de opdrachtgever. Uitbesteding door één van beide partijen is niet mogelijk indien er sprake is van een volgende situatie: het is opdrachtgever en de opdrachtnemer niet toegestaan om, indien de werkzaamheden dit vereisen, de verwijdering van asbest geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde die niet beschikt over een SCA-Procescertificaat.
e. Indien in de offerte melding wordt gemaakt van een leveringstermijn is deze voor opdrachtnemer een indicatie en streeft opdrachtnemer ernaar deze naar beste vermogen in acht te nemen.
f. De overeenkomst wordt door opdrachtnemer tijdens normale kantooruren uitgevoerd, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 uur - 16:30 uur, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5, OPLEVERING VAN WERK

a. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd nadat de, in de overeenkomst genoemde, ruimten zijn gereinigd.
b. Eindmetingen worden altijd uitgevoerd aansluitend aan een asbestverwijderingswerk, conform NEN2990- 2005.

Artikel 6, PRIJZEN

a. De door de opdrachtnemer in rekening gebrachte prijzen zijn inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en be-schermingsmiddelen, inclusief de kosten voor de stort van het asbesthoudende afval op de daartoe aangewezen stortplaats, maar exclusief BTW, invoer-rechten, belastingen, leges, heffingen en andere rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij het verrichten van werkzaamheden is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de huisvoorzieningen ten behoeve van het door de opdrachtnemer benodigde water, gas, elektriciteit en afwatering.
b. Alle aangeboden prijzen, condities, offertes of anderszins zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
c. Onvoorziene prijsverhogingen door derden waar de opdrachtnemer van af-hankelijk is, als dan niet met terugwerkende kracht, waaronder wijzigingen in lonen, sociale lasten, valutakoersen, wijziging in de wetgeving en/of voorschiften van rijks- en lagere overheden, inclusief wijzigingen in stortgelden alsmede wijzigingen in Omzetbelasting of van omstandigheden, die verhoging van de kosten voor opdrachtnemer met zich meebrengen geven de opdrachtnemer het recht, ook al is de order bevestigd, naar keuze een dienovereenkomstig hogere prijs in rekening te brengen danwel de order te annuleren.

Artikel 7, BETALING

a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient het factuurbedrag, zonder aftrek van korting, binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
b. De opdrachtgever kan zich voor wat betreft de betaling van het verschilde nimmer beroepen op verrekening met enige vordering welke hij op de opdrachtnemer zou willen pretenderen.

Artikel 8, NIET BETALING

a. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke nakoming door de opdrachtnemer.
b. Vanaf het tijdstip, dat er sprake is van niet nakoming van de betalingsver-plichting door de opdrachtgever, is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag aan rente ter hoogte van 1.5% per maand verschuldigd.
c. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdend met het niet tijdig betalen van hetgeen de afnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de opdrachtnemer met de invordering belast. Indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, is deze buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente eveneens de kosten van faillissementaanvraag verschuldigd.
d. Indien werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd, heeft de opdrachtnemer steeds het recht om ingevolge de Wet Keten Aansprakelijkheid de voor de werkzaamheden verschuldigde premies, sociale verzekeringen en loonbelastingen te betalen door middel van storing op een zogenaamde G-rekening, tenzij de onderaannemer op andere door de opdrachtnemer geaccepteerde wijze waarborgen daartoe heeft verschaft. Door betaling op de G-rekening is de opdrachtnemer volledig jegens de onderaannemer gekweten.

Artikel 9, AANSPRAKELIJKHEID

a. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van het personeel van de opdrachtnemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waar-onder bedrijfsschade, gevolgschade, maar schade aan roerende of onroerende goederen danwel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdracht-nemer is evenmin aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de datum dient te zijn uitgevoerd.
c. In geval van aansprakelijkheid komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen opdrachtnemer verzekerd is of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had moeten zijn.
d. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zijn beperkt tot ten hoogte het factuurbedrag dat met de betreffende opdracht is gemoeid.
e. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden alleen indien en voor zover de aansprakelijkheidassuradeuren van de opdrachtnemer geen dekking verlenen terzake van de aan de opdrachtgever of derden toegebrachte schade.

Artikel 10, OVERMACHT

a. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
b. Onder overmacht verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de opdracht-nemer kan worden verlangd.
c. Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 11, KLACHTEN

a. Klachten van de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer wordt geacht ten aanzien van de uitgevoerde opdracht aan haar verplichting te hebben voldaan.
b. Bij klachten is de opdrachtgever verplicht om aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien een klacht wordt ingewilligd, dan kan naar keuze van de opdrachtnemer sprake zijn van herstel of vervanging, voor rekening van de opdrachtnemer danwel creditering. Klachten kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor de opdrachtnemer.

Artikel 12, GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffen de voorwaarden zelf en naar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, behoudens in geval de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toe staat.

Artikel 13, TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor alle leveringen en betalingen gelden onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg op 19 januari 2012.